Privacy

Stichting KOW (Stichting Kinderontspanningswerk) heeft ten doel het verzorgen van activiteiten op het gebied van open jeugdwerk in de gemeente Venlo, plaats Belfeld, primair voor kinderen van de basisschool (leeftijd) zowel in als buiten de vakanties.

In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom Stichting KOW persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Stichting KOW zich aan toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy Statement Stichting KOW

Stichting KOW (Stichting Kinderontspanningswerk) heeft ten doel het verzorgen van activiteiten op het gebied van open jeugdwerk in de gemeente Venlo, plaats Belfeld, primair voor kinderen van de basisschool (leeftijd) zowel in als buiten de vakanties.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Het organiseren van activiteiten in de sectoren sport, cultuur en recreatie, handvaardigheid en kinderfeesten
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom Stichting KOW persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Stichting KOW zich aan toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. ‘Direct’ betekent bijvoorbeeld een naam. ‘Indirect’ betekent dat u zonder uw naam maar door of in combinatie met andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd. Denk bij ‘indirect’ aan bijvoorbeeld een IP-adres. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Wat is “verwerken van persoonsgegevens”?
Hieronder valt alles wat kan worden gedaan met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.

Over welke persoonsgegevens gaat dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens met betrekking tot:

 • Bezoekers van onze website www.kowbelfeld.nl
 • (oud) Leiders van onze Stichting
 • (oud) Vrienden van onze Stichting
 • Deelnemers aan onze activiteiten

Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?
Stichting KOW kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy statement. Als de wijzigingen voor u van wezenlijk belang zijn, informeren wij u daarover persoonlijk en/of door een melding op onze website www.kowbelfeld.nl. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van het Privacy Statement (met datum)

Waarvoor verwerkt Stichting KOW persoonsgegevens
Stichting KOW verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van haar ledenadministratie
  Stichting KOW verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.- gegevens, telefoonnummers, e-mail adres, datum aanvang lidmaatschap
 • Het sturen van uitnodigingen
  Stichting KOW verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.- gegevens, e-mail adres
 • Het middel social media publiceren van beeldmateriaal (foto, film etc.)
  Beeld- dan wel fotomateriaal gemaakt tijdens een van onze activiteiten.
 • Het registreren van deelnemers aan onze activiteiten
  NAW gegevens, schoolklas(groep), telefoonnummer en mailadres ouders, privacygevoelige informatie (weekendkamp)

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
Functionarissen binnen het bestuur hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Verantwoordelijkheid voor de juiste verwerking is in handen van de secretaris.

Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?
U kunt bij Stichting KOW inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ons worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op van u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden.
Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met secretaris@kowbelfeld.nl

Hoe beveiligt Stichting KOW uw persoonsgegevens?
Stichting KOW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een PC voorzien van een up-to-date Operating System met virusscanner.

Stichting KOW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting KOW maakt onder andere gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Hoe lang bewaart Stichting KOW persoonsgegevens?
Stichting KOW bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven en niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar doel en niet langer dan op grond van wettelijke bepalingen is vereist of toegestaan.

Heeft u klachten?
Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen naar Secretaris@kowbelfeld.nl. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

Contactgegevens Stichting KOW
Stichting KOW
p/a Ingrid Souren (Secretaris)
Wilhelminastraat 26
5951BW Belfeld

Versie: V1.1 / 07-08-2023